Company policy

През март 2015 г., по решение на управителя на “Агропакт” ЕООД започна разработването и внедряването на СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВОТО /СУХБК/, съобразно изискванията на международния стандарт IFS”Храни”-Версия 6. През 2016 г. продължи прилагането и непрекъснатото подобряване на внедрената и сертифицирана система. Основните принципи и изисквания, към които ние продължаваме да се придържаме са:

1. Поддържане на подходящи условия за провеждане на корпоративна политика на фирмата, насочена към клиентите, при реализацията на произвежданите зеленчукови и плодови консерви.

2. Пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите към произвежданите зеленчукови и плодови консерви, които са съобразени с българското и европейско законодателство и други приложими нормативни изисквания на страната, в която ще бъдат изнасяни. Разширяване обхвата на производствената дейност и спечелване на нови клиенти.

3. Реализация на отговорностите в различните нива на управление в дружеството. Служителите да осъзнават своите отговорности и да могат да доказват своето разбиране при изпълнение на преките си отговорности и делегирани пълномощия.

4. Приобщаване на целия работещ  персонал към изискванията на международния стандарт IFS ”Храни” - Версия 6 за хранително безопасна и качествена работа, като компетенциите и отговорностите, включително делегираните права, да бъдат ясно формулирани.

5. Целите и политиката по качеството и хранителната безопасност, които висшето ръководство поставя при поддържането и подобряването на СУХБК, е философията на стандарта IFS - „Храни”-Версия 6 да бъде разбрана и осмислена от всеки член на персонала и същия да се отнася с изключителна отговорност и ангажираност.

Основни цели, стоящи пред “Агропакт” ЕООД, са следните:

1. Пълно удовлетворяване на договорните изисквания на клиентите по отношение на: срокове за изпълнение, безопасност, качество и количество.

2. Поддържане на коректни взаимоотношения с клиентите и доставчиците на дружеството – провеждане на срещи с висшето им ръководство чрез директна комуникации и по електронен път за създаване на условия за устойчиво развитие.

3. Въвеждане на документирана програма за обучение на персонала за всяка календарна година с оглед постоянно и целенасочено обучение и повишени възможности за взаимозаменяемост на персонала за осмислено прилагане на политиката по безопасност и качество на продуктите.

4. По отношение на околната среда – почва, въздух, отпадни води, фирмата да води екологична политика, избягваща значими негативни въздействия, ползвайки лицензирани външни организации за управление на генерираните от нея отпадъци. 

5. Прилагане на система за мотивация и социална политика, включваща в себе си оценка на степента на удовлетвореност от страна на работещия персонал към фирмата и гарантиране на неговата етика и отговорност при изпълнението на дейността си.

За да постигнем набелязаните цели ние се ангажираме:

1. Да поддържаме цялостна политика и цели по качеството, които са определени, огласени, поддържани и прилагани от всички в дружеството.

2. Фирмената политика по изпълнение на изискванията на международния стандарт IFS ”Храни” - Версия 6 за хранителната безопасност и качество налага създаване на необходимите предпоставки на всички нива и прилагане от всеки член от персонала.

3. Висшето ръководство ще осигурява необходимите средства и съответстващи ресурси за изпълнение на изискванията към произвежданите продукти, за ефикасно прилагане на политиката по хранителна безопасност и качество.

4. Гарантиране запазването на целостта и ефикасното действие на внедрената СУХБК и в случаите при внасянето на изменения в нея.

5. Да извършваме периодични прегледи на СУХБК с оглед оценяване на адекватността и ефикасността на прилагането и в “Агропакт” ЕООД.